ARTIKEL 1 - DEFINITIONER
I dessa villkor gäller följande definitioner:

Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
Konsument: den fysiska person som inte handlar i utövandet av ett yrke eller en rörelse och som ingår ett distansavtal med företagaren;
Dag: Den dag som konsumenten har rätt att utöva sin ångerrätt: Kalenderdag;
Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, där leverans- och/eller köpskyldigheten är spridd över tiden;
Varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden konsultera och oförändrat återge den lagrade informationen.
Ångerrätt: konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
Förlaga till blankett: den förlaga till ångerblankett som företagaren tillhandahåller och som konsumenten kan fylla i när han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt.
Företagare: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;
Distansavtal: ett avtal där man inom ramen för ett system som företagaren organiserar för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med avtalets ingående, uteslutande använder sig av en eller flera tekniker för distanskommunikation;
Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig tillsammans i samma rum vid samma tidpunkt.
Allmänna villkor: Företagarens nuvarande allmänna villkor.

ARTIKEL 2 - ENTREPRENÖRENS IDENTITET
Global Catering Supplies B.V.

Weerdestein 97


1083 GG Amsterdam


Telefonnummer: Telefonnummer: +31 6 28427134

E-postadress: info@fast-gas.com


Handelskammarens nummer: 76816184

Btw-identifikationsnummer: 1: NL860796127B01

ARTIKEL 3 - TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal och beställning som ingås mellan företagaren och konsumenten.
Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning i företagarens lokaler och att de på konsumentens begäran kommer att skickas till konsumenten kostnadsfritt så snart som möjligt.
Om distansavtalet ingås elektroniskt ska, i motsats till vad som sägs i föregående stycke, och innan distansavtalet ingås, texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig datameddelare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det, innan distansavtalet ingås, anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
Om det utöver dessa allmänna villkor även gäller särskilda villkor för en produkt eller tjänst ska andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar, och konsumenten ska vid motstridiga allmänna villkor alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för honom.
Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt är helt eller delvis ogiltiga eller ogiltigförklarade, förblir avtalet och dessa villkor i övrigt i kraft och bestämmelsen i fråga kommer i ömsesidigt samråd omedelbart att ersättas av en bestämmelse som i möjligaste mån motsvarar omfattningen av den ursprungliga.
Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.
Oklarheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas "i andan" av dessa villkor.

ARTIKEL 4 - ERBJUDANDET
Om ett erbjudande har en begränsad varaktighet eller är föremål för villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.
Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann återspegling av produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet kommer inte att binda entreprenören.
Alla bilder, specifikationer och information i erbjudandet är vägledande och kan inte leda till ersättning eller upplösning av avtalet.
Bilder av produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar produkternas verkliga färger.
Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka hans rättigheter och skyldigheter är, vilka är knutna till accept av erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

o priset inklusive skatter;

o eventuella fraktkostnader;

o hur avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;

o huruvida ångerrätt är tillämplig eller inte;

o betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet;

o tidsfristen för att acceptera erbjudandet, eller den tidsfrist inom vilken företagaren garanterar priset;

o storleken på taxan för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundtaxan för det använda kommunikationsmedlet;

o om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet, på vilket sätt det kan konsulteras av konsumenten;

o hur konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han eller hon har lämnat i samband med avtalet och, om så önskas, korrigera dem;

O eventuella andra språk som avtalet kan ingås på, förutom nederländska;

O de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder elektroniskt; och

O distansavtalets minimilängd om det rör sig om en längre transaktion.

ARTIKEL 5 - AVTALET
Avtalet ingås, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och villkoren för detta är uppfyllda.
Om konsumenten har accepterat erbjudandet anbudet elektroniskt, kommer näringsidkaren omedelbart att bekräfta mottagandet av det elektroniska godtagandet av anbudet. Så länge som mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av näringsidkaren kan konsumenten häva avtalet.
Om avtalet skapas elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
Företagaren kan - inom de rättsliga ramarna - ta del av konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt av alla de fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett sunt sätt. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.
Entreprenören ska tillsammans med produkten eller tjänsten till konsumenten lämna följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten på ett tillgängligt sätt kan lagras på ett varaktigt medium, skicka:
Besöksadressen till entreprenörens etablering dit konsumenten kan vända sig med klagomål;
De villkor på vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
Informationen om garantier och befintlig service efter köpet;
Den information som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte näringsidkaren redan har tillhandahållit konsumenten dessa uppgifter innan avtalet ingicks;
Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte är tillämplig;
information om garantier och befintlig service efter köpet;
uppgifterna i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte näringsidkaren har gett konsumenten dessa uppgifter redan innan avtalet ingicks;
krav för att säga upp avtalet om avtalet har en varaktighet på mer än ett år eller är obestämt.
Vid ett avtal med en viss varaktighet gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.
Varje avtal ingås under de suspensiva förutsättningarna för tillräcklig tillgång till de berörda produkterna.


ARTIKEL 6 - RÄTT TILL ÅNGNING
När produkterna levereras:

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att på egen bekostnad häva avtalet utan att ange några skäl under 14 dagar. Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en tidigare utsedd av konsumenten och entreprenören meddelad representant mottagit produkten.
Under ångerfristen ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han återlämna produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i ursprungligt skick och i originalförpackning till företagaren, enligt de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren gett.
När konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att meddela detta till företagaren inom 14 dagar efter att ha mottagit produkten. Konsumenten måste göra detta känt genom att använda en blankettmodell. När konsumenten har meddelat att han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt måste han eller hon returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att den levererade varan har returnerats i tid, till exempel genom ett postbevis.
Om kunden vid utgången av de perioder som anges i punkterna 2 och 3 inte har meddelat att han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren, är köpet ett faktum.
Vid leverans av tjänster:

Vid leverans av tjänster har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange några skäl under minst 14 dagar från och med den dag då avtalet ingicks.
För att utnyttja sin ångerrätt fokuserar konsumenten till näringsidkaren i leveransen och/eller senast vid leveransen i detta avseende lämnat rimliga och tydliga instruktioner.


ARTIKEL 7 - KOSTNADER I FALL AV ÅTERRÄTTELSE
Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han/hon inte bära mer än kostnaderna för att returnera varorna.
Om konsumenten har gjort en betalning ska företagaren återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter ångerrätten. Detta gäller under förutsättning att varan redan har mottagits av näringsidkaren eller att avgörande bevis för fullständig återlämning kan lämnas.


ARTIKEL 8 - UTSKOTT AV ÅTERRÄTTSRÄTT
Näringsidkaren kan utesluta konsumenten från ångerrätten för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten är endast giltigt om näringsidkaren tydligt har angett detta faktum i samband med erbjudandet, eller åtminstone i god tid före avtalets ingående.
Uteslutande av ångerrätten är endast möjligt för produkter
som har skapats av näringsidkaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
som är klart personliga till sin karaktär;
som inte kan returneras på grund av sin karaktär;
som förstörs eller åldras snabbt;
vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över;
för enskilda tidningar och tidskrifter;
för ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara som konsumenten har brutit förseglingen på.
Hälsoprodukter som konsumenten har brutit förseglingen av.
Uteslutande av ångerrätten är endast möjligt för tjänster:
som avser logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;
som har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
som avser vadhållning och lotterier.

ARTIKEL 9 - PRISET
Under den period som nämns i erbjudandet höjs inte priserna på produkterna och/eller tjänsterna, med undantag för prisändringar till följd av ändringar i momssatserna.
Utan hinder av föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har något inflytande över, med rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är riktpriser ska anges i erbjudandet.
Prisökningar inom tre månader efter det att avtalet ingåtts är endast tillåtna om de följer av lagar eller andra författningar.
Prishöjningar från och med 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:
de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
De priser som nämns i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.
Alla priser kan innehålla tryckfel och tryckfel. För konsekvenserna av tryckfel tas inget ansvar. Vid tryckfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten enligt det felaktiga priset.

ARTIKEL 10 - KONFORMITET OCH GARANTI
Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt gällande lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annan än normal användning.
En garanti som lämnas av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och krav som konsumenten enligt avtalet kan göra gällande mot företagaren.
Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter ska skriftligen anmälas till företagaren inom 4 veckor efter leverans. Returnering av produkterna ska ske i originalförpackning och i nytt skick.
Entreprenörens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Entreprenören är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för några råd om användning eller tillämpning av produkterna.
Garantin gäller inte om:
Konsumenten har reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna själv eller låtit dem repareras och/eller modifieras av tredje part;
De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats slarvigt eller i strid med entreprenörens instruktioner och/eller anvisningar på förpackningen;
Den bristfälliga egenskapen är helt eller delvis en följd av statliga bestämmelser som har införts eller kommer att införas om arten eller kvaliteten på de använda materialen.

ARTIKEL 11 - LEVERANS OCH UTVECKLING
Företaget ska iaktta största möjliga omsorg när det tar emot och utför produktbeställningar och när det bedömer ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
Leveransorten är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
Med förbehåll för vad som sägs i punkt 4 i denna artikel ska företaget ta emot beställningar skyndsamt, men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen har försenats, eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. Konsumenten har i så fall rätt att häva avtalet utan påföljd. Konsumenten har inte rätt till ersättning.
Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte härleda några rättigheter från de leveranstider som nämns. Överskridande av en tidsfrist ger inte konsumenten rätt till ersättning.
Vid upplösning enligt punkt 3 i denna artikel ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, dock minst inom 14 dagar efter upplösningen.
Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska företagaren anstränga sig för att tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen kommer det att tydligt och begripligt meddelas att en ersättningsartikel levereras. Med ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaden för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.
Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en i förväg utsedd och av entreprenören meddelad representant, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.


ARTIKEL 12 - VARAKTIGHETSFÖRENINGAR: VARAKTIGHET, UPPHÖRANDE OCH FÖRLÄNGNING
UPPHÖRANDE

Konsumenten får ingå avtal på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.
Konsumenten får ingå avtal på bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst vid utgången av den bestämda perioden säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.
Konsumenten kan de avtal som nämns i föregående punkter:
uppsäga när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

minst säga upp dem på samma sätt som de ingicks av honom eller henne;

alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som företagaren har föreskrivit för sig själv.

Förlängning

Ett avtal som gäller för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, får inte förlängas eller förnyas tyst för en bestämd tid.
Trots vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter förnyas tyst med högst tre månader, om konsumenten kan säga upp det förnyade avtalet mot slutet av förnyelsen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
Ett avtal på bestämd tid som omfattar regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas tyst på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad och en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet avser regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar.
Ett avtal med begränsad löptid om regelbunden leverans, som introduktion, av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte underförstått och upphör automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.
Löptid

Om ett avtal löper över ett år får konsumenten efter ett års avtalstid när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, såvida inte rimligheten och skäligheten motsätter sig uppsägning före den överenskomna löptidens slut.

ARTIKEL 13 - BETALNING
Om inget annat datum har avtalats ska de belopp som konsumenten ska betala betalas inom sju arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. Vid ett avtal om tillhandahållande av en tjänst ska denna period börja löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.
Konsumenten har skyldighet att felaktigheter i lämnade uppgifter eller specificerad betalning omedelbart rapportera till operatören.
Vid konsumentens försummelse har operatören med förbehåll för rättsliga begränsningar rätt att förskottera konsumenten skäliga kostnader för att debitera.

ARTIKEL 14 - KLAGOMÅLSPROCEDUR
Företagaren har ett tillräckligt offentliggjort klagomålsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.
Klagomål om avtalets genomförande ska lämnas till näringsidkaren inom 7 dagar från det att konsumenten upptäcker bristerna, fullständigt och tydligt beskrivet.
Klagomål som lämnas till företagaren besvaras inom 14 dagar, räknat från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre handläggningstid kommer företagaren att svara inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
Om klagomålet inte kan lösas genom en ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.
Vid klagomål ska konsumenten i första hand vända sig till företagaren. Vid klagomål som inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse bör konsumenten vända sig till Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), som medlar kostnadsfritt. Om det fortfarande inte finns någon lösning har konsumenten möjlighet att låta sitt klagomål behandlas av den oberoende tvistlösningskommission som utsetts av Stichting WebwinkelKeur, vars beslut är bindande och som både företagaren och konsumenten godkänner. För att lämna in en tvist till denna tvistkommitté finns kostnader som konsumenten måste betala till kommittén. Det är också möjligt att lämna in klagomål via den europeiska plattformen för tvistlösning (http://ec.europa.eu/odr).
Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.
Om ett klagomål anses vara berättigat av entreprenören, kommer entreprenören att, efter eget gottfinnande, antingen byta ut eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.


ARTIKEL 15 - TÄVLINGAR
För avtal mellan näringsidkaren och konsumenten som dessa allmänna villkor avser gäller endast nederländsk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands.
Wienköpskonventionen är inte tillämplig.


ARTIKEL 16 - TILLÄGG eller AVVANDRANDE BESTÄMMELSER
Tilläggsbestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska antecknas skriftligt eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett tillgängligt sätt på en långvarig databärare.