Användarvillkor

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER
I dessa villkor gäller följande definitioner:

Bortfallsperiod:
Konsument: Den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller en affärsverksamhet och som ingår ett distansavtal med näringsidkaren;
Dag: Den tid inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt:
Durationstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, där leverans- och/eller inköpsskyldigheten är spridd över tiden;
Durable medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden konsultera och oförändrat återge den lagrade informationen.
Rätt till ångerrätt: möjligheten för konsumenten att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
Modellformulär: det standardformulär för ångerrätt som näringsidkaren ställer till förfogande och som konsumenten kan fylla i när han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt.
Undertagare: fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;
Företagare: fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;
Företagaravtal:
Fjärrkontrakt: ett avtal där man inom ramen för ett system som företagaren organiserar för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med ingående av avtalet, uteslutande använder sig av en eller flera tekniker för distanskommunikation;
Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum vid samma tidpunkt.
Allmänna villkor: de föreliggande allmänna villkoren för företagaren.

ARTIKEL 2 - FÖRETAGARENS IDENTITET
Global Catering Supplies B. V.

Weerdestein 97

1083 GG Amsterdam

Telefonnummer: +31 6 28427134

E-postadress: info@fast-gas.com

Handelskammarens nummer: 76816184

Btw-identifikationsnummer: NL860796127B01

ARTIKEL 3 - TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från näringsidkaren och för varje distansavtal och beställning som sluts mellan näringsidkaren och konsumenten.
Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska det, innan distansavtalet ingås, anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning i näringsidkarens lokaler och att de kommer att skickas till konsumenten kostnadsfritt så snart som möjligt, på konsumentens begäran.
Om distansavtalet ingås elektroniskt ska, i motsats till vad som sägs i föregående stycke, och innan distansavtalet ingås, texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig datameddelare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det, innan distansavtalet ingås, anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
Om det utöver dessa allmänna villkor även gäller särskilda villkor för produkter eller tjänster ska andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar och konsumenten ska vid motstridiga allmänna villkor alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för honom.
Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt är helt eller delvis ogiltiga eller upphävda, förblir avtalet och dessa villkor i övrigt i kraft och bestämmelsen i fråga kommer i ömsesidigt samråd omedelbart att ersättas av en bestämmelse som så långt som möjligt motsvarar den ursprungliga bestämmelsens omfattning.
Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.
Oklarheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas "i andan" av dessa villkor.

ARTIKEL 4 - ERBJUDANDET
Om ett erbjudande har en begränsad varaktighet eller är föremål för villkor kommer detta att anges uttryckligen i erbjudandet.
Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.
Anbudet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann återspegling av produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte företagaren.
Alla bilder, specifikationer och information i erbjudandet är vägledande och kan inte leda till ersättning eller upplösning av avtalet.
Bilder av produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.
Varje erbjudande innehåller sådan information att det står klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till accept av erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

o priset inklusive skatter;

o eventuella fraktkostnader;

o hur avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;

o om ångerrätten är tillämplig eller inte;

o hur avtalet ska betalas, levereras och genomföras;

o tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller den tidsfrist inom vilken företagaren garanterar priset;

o storleken på taxan för distanskommunikation, om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundtaxan för det använda kommunikationsmedlet;

o om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet, på vilket sätt konsumenten kan ta del av det;

o hur konsumenten, innan han eller hon ingår avtalet, kan kontrollera de uppgifter som han eller hon har lämnat i samband med avtalet och, om han eller hon så önskar, korrigera dem;

o eventuella andra språk som avtalet kan ingås på förutom nederländska;

o de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och hur konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder på elektronisk väg; och

o distansavtalets minimilängd i händelse av en förlängd transaktion.

ARTIKEL 5 - AVTALET
Avtalet ingås, med förbehåll för det som anges i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och villkoren för detta är uppfyllda.
Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av näringsidkaren kan konsumenten häva avtalet.
Om avtalet har skapats elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
Företagaren kan - inom de rättsliga ramarna - ta del av konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt av alla de fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett sunt sätt. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.
Undertagaren kommer att vara med produkten eller tjänsten till konsumenten följande information skriftligt eller på ett sådant sätt att konsumenten på ett tillgängligt sätt kan lagras på ett varaktigt medium, skicka:
Den besöksadress till företagarens anläggning dit konsumenten kan vända sig med klagomål;
De villkor på vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om uteslutande av ångerrätten;
information om garantier och befintlig service efter köpet;
uppgifter som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte näringsidkaren redan har gett konsumenten dessa uppgifter innan avtalet ingicks;
Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte är tillämplig,
information om garantier och befintlig service efter köpet;
uppgifterna i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte näringsidkaren redan har gett konsumenten dessa uppgifter innan avtalet ingicks;
kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en varaktighet på mer än ett år eller är obestämt.
Om det rör sig om ett avtal med en viss varaktighet gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.
Varje avtal ingås under suspensiva villkor om tillräcklig tillgång till de berörda produkterna.


ARTIKEL 6 - RÄTT TILL ÅNGNING
När produkterna levereras:


Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att på egen bekostnad häva avtalet utan att ange något skäl under 14 dagar. Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en tidigare utsedd av konsumenten och entreprenören meddelad representant mottagit produkten.
Under ångerfristen ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han återlämna produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i ursprungligt skick och i originalförpackning till företagaren, enligt de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren gett.
När konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att meddela detta till företagaren inom 14 dagar efter att ha mottagit produkten. Konsumenten måste göra detta känt med hjälp av en blankettmodell. Efter att konsumenten har meddelat att han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt måste kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att den levererade varan har returnerats i tid, till exempel genom ett postbevis.
Om kunden vid utgången av de perioder som anges i punkterna 2 och 3 inte har meddelat att han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt eller om han eller hon inte har returnerat produkten till företagaren, är köpet ett faktum.
Vid leverans av tjänster:

Vid leverans av tjänster har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange några skäl under minst 14 dagar från och med den dag då avtalet ingicks.
För att utnyttja sin ångerrätt fokuserar konsumenten till näringsidkaren i leveransen och/eller senast vid leveransen i detta avseende tillhandahållna rimliga och tydliga instruktioner.


ARTIKEL 7 - KOSTNADER I FALL AV ÅTERRÄTTELSE
Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han/hon inte bära mer än kostnaderna för att returnera varan.
Om konsumenten har gjort en betalning ska företagaren återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter ångerrätten. Förutsättningen är att varan redan har mottagits av näringsidkaren eller att avgörande bevis för fullständig återlämning kan lämnas.


ARTIKEL 8 - Uteslutning av ångerrätt
Näringsidkaren kan utesluta konsumenten från ångerrätten för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten är endast giltigt om näringsidkaren tydligt har angett detta faktum i samband med erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås.
Uteslutande av ångerrätten är endast möjligt för produkter
som har skapats av näringsidkaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
som är klart personliga till sin karaktär;
som inte kan returneras på grund av sin karaktär;
som förstörs eller åldras snabbt;
vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
för enskilda tidningar och tidskrifter;
för ljud- och videoinspelningar och dataprogram som konsumenten har brutit sigillet på.
för hygienprodukter som konsumenten har brutit förseglingen på.
Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster:
som avser logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;
som leveransen har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
som avser vadslagning och lotterier.

ARTIKEL 9 - PRISET
Under den period som anges i erbjudandet höjs inte priserna på produkterna och/eller tjänsterna, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.
Oavsett föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har något inflytande över, med rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att eventuella priser som nämns är riktpriser ska nämnas tillsammans med erbjudandet.
Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet ingåtts är endast tillåtna om de följer av lagstiftning eller föreskrifter.
Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:
de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
De priser som nämns i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.
Alla priser kan innehålla tryckfel och skrivfel. För konsekvenserna av tryckfel kan inget ansvar tas på sig. Vid tryckfel är företagaren inte skyldig att leverera produkten enligt det felaktiga priset.

ARTIKEL 10 - KONFORMITET OCH GARANTI
Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som finns på dagen för avtalets ingående. Om så överenskommits garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annan än normal användning.
En garanti som lämnas av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och krav som konsumenten enligt avtalet kan göra gällande mot företagaren.
Ett eventuellt fel eller felaktigt levererade produkter ska skriftligen anmälas till företagaren inom 4 veckor efter leverans. Returnering av produkterna ska ske i originalförpackning och i nytt skick.
Entreprenörens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Entreprenören är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för några råd om användning eller tillämpning av produkterna.
Garantin gäller inte om:
Konsumenten har reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna själv eller låtit dem repareras och/eller modifieras av tredje part;
De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt vårdslöst hanterats eller i strid med entreprenörens och/eller förpackningens anvisningar;
Den bristfälliga egenskapen är helt eller delvis en följd av statliga bestämmelser som har införts eller kommer att införas om de använda materialens art eller kvalitet.